Pravilnik o disciplinskem postopku

 

Na podlagi 19. člena Statuta Turistično športnega društva Vedrin z dne 18. 3. 2011 je Občni zbor Turistično športnega društva Vedrin, na svojem zasedanju dne 9. 3. 2012 sprejel

 

PRAVILNIK

O DISCIPLINSKEM POSTOPKU V TŠD VEDRIN

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

(splošna določba)

Ta pravilnik določa organe za ugotavljanje in odločanje o disciplinski odgovornosti, disciplinske kršitve in disciplinske ukrepe, disciplinski postopek, pravna sredstva ter izvrševanje disciplinskih ukrepov Turistično športnega društva Vedrin (v nadaljevanju: društvo).

 

 1. člen

(stvarna in krajevna pristojnost)

(1) Pravilnik se uporablja na vseh področjih izvajanja dejavnosti društva, kadar se z ravnanji kršijo statut ali drugi akti društvo oziroma se društvu povzroči moralna ali materialna škoda.

(2) Pravilnik se uporablja za vse člane društva, ne glede na kraj storitve disciplinske kršitve.

(3) Za vabljenje, vročanje, izvedbo obravnave in zapisnik se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja upravni postopek.

II. DISCIPLINSKI ORGANI

 1. člen

(disciplinski organ)

(1) Disciplinski postopek vodi in o disciplinski odgovornosti člana društva na prvi stopnji odloča Disciplinska komisija.

(2) O pritožbi odloča na drugi stopnji Upravni odbor društva.

 

 1. člen

(sestava Disciplinske komisije)

(1) Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in odloča v tričlanskem senatu. Člani senata izmed sebe imenujejo predsednika senata.

(2) Disciplinsko komisijo izvoli Občni zbor društva.

(3) Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna Občnemu zboru društva.

 1. člen

(sklepčnost Disciplinske komisije)

(1) Disciplinska komisija je sklepčna, če so na seji prisotni vsi člani senata.

(2) Sklep je veljavno sprejet, če zanj glasujeta vsaj dva člana.

 

 

III. DISCIPLINSKE KRŠITVE IN DISCIPLINSKI UKREPI

 1. člen

(opredelitev disciplinskih kršitev)

(1) Disciplinske kršitve so:

1. kršitve določb statuta ali drugih aktov društva;

2. nevestno ali malomarno sprejemanje oziroma izpolnjevanje zadolžitev in nalog v društvu;

3. neizpolnjevanje odločitev organov upravljanja društva;

4. dejanja, ki povzročijo moralno ali materialno škodo društva;

(2) Disciplinske kršitve se delijo na lažje in težje disciplinske kršitve.

 

 1. člen

(lažje disciplinske kršitve)

(1) Za lažjo disciplinsko kršitev se šteje:

1. nesodelovanje v organih upravljanja društva, v katere je bil član društva izvoljen;

2. vedénje, ki krši ugled društva, a ni povzročilo materialne škode.

 

(2) Za nesodelovanje se šteje večkratna odsotnost s sej organov upravljanja, za malomaren odnos pa tako aktivno kot opustitveno ravnanje. V teh primerih se disciplinski postopek lahko uvede, če je člana društva dvakrat ustno oziroma neformalno opomnil predstojnik posameznega organa.

 

 1. člen

(težje disciplinske kršitve)

Za težjo disciplinsko kršitev se šteje:

1. opustitev izvršitve dejanja, s katerim bi se lahko preprečil nastanek večje materialne škode;

2. vedénje, ki krši ugled društva, ki je povzročilo materialno škodo ali je izzvalo negativen odziv javnosti;

3. omogočanje tretji osebi uporabo opreme in drugih sredstev brez soglasja oziroma odobritve Upravnega odbora društva;

4. prilastitev opreme in drugih sredstev društva.

 1. člen

(disciplinski ukrepi)

Disciplinski ukrepi, ki jih izreka Disciplinska komisija so:

1. opomin;

2. javni opomin;

3. izključitev.

 

 1. člen

(izrekanje disciplinskih ukrepov)

(1) Opomin se izreče za lažje disciplinske kršitve in za tiste težje disciplinske kršitve, ki so milejše narave oziroma za katere se ugotovi olajševalne okoliščine zaradi katerih bo že z opominom dosežen namen disciplinskega ukrepa.

 

(2) Javni opomin se izreče za ponavljajoče lažje disciplinske kršitve in za težje disciplinske kršitve, za katere se ne ugotovi olajševalnih okoliščin.

 

(3) Izključitev se izreče za težje disciplinske kršitve in za ponavljajoče disciplinske kršitve, če član društva:

1. krši dolžnosti, ki so določene s statutom in drugimi akti društva;

2. zavestno ravna proti interesom in ugledu društva;

3. je pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki škodujejo ugledu društva.

 

(4) Izključitev se izreče, če je bil članu društva že izrečen javni opomin. V primeru, da narava težje disciplinske kršitve onemogoča normalno delo društva ali ima negativen odziv javnosti, lahko Disciplinska komisija izreče izključitev brez predhodno izrečenega javnega opomina.

 

(5) Po izključitvi se lahko član v skladu s statutom društva ponovno včlani šele po preteku 2 let od izključitve.

 1. člen

(ugotavljanje dejanskega stanja)

(1) Disciplinska komisija mora izvesti vse potrebne dokaze, ki jih v okviru svojih zmožnosti in pooblastil pridobi v disciplinskem postopku, s ciljem pravilne in popolne ugotovitve dejanskega stanja.

 

(2) Disciplinska komisija se odloči za ukrep po temeljiti presoji vseh znanih dejstev in okoliščin. Pri tem upošteva predvsem:

1. težo kršitve;

2. omogočanje normalnega dela društva;

3. nevarnost in škodo, ki je bila povzročena;

4. preprečevanje nadaljnjih kršitev in sporov;

5. dosedanje vedénje in morebitne prejšnje disciplinske kršitve člana društva.

 

 1. člen

(evidenca o disciplinskih ukrepih)

Disciplinska komisija vodi evidenco disciplinskih postopkov in izrečenih ukrepov.

 

IV. DISCIPLINSKI POSTOPEK

 

 1. člen

(uvedba disciplinskega postopka)

(1) Pisni predlog za uvedbo disciplinskega postopka lahko poda član društva ali organ upravljanja društva (v nadaljevanju: predlagatelj).

 

(2) Predlog mora biti poslan Disciplinski komisiji društva. Če je predlog poslan drugemu organu upravljanja društva, ga ta nemudoma odstopi Disciplinski komisiji društva v obravnavo.

 

(3) Predlog mora vsebovati ime in podpis predlagatelja, ime člana društva, zoper katerega se predlaga uvedba disciplinskega postopka in opis storjene disciplinske kršitve, kot tudi dokaze, ki utemeljujejo navedbe v predlogu za uvedbo disciplinskega postopka.

 

(4) Disciplinski postopek se uvede s pisnim sklepom. Za dan uvedbe disciplinskega postopka se šteje dan, ko je bil sklep o uvedbi disciplinskega postopka vročen članu društva.

 

 1.  člen

(sklep o uvedbi disciplinskega postopka)

(1) Sklep o uvedbi disciplinskega postopka mora vsebovati :

1. ime in priimek člana društva, zoper katerega se uvaja disciplinski postopek;

2. kraj, čas in opis kršitve;

3. opredelitev kršitve;

4. dokaze o dejstvih in okoliščinah, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, da gre za disciplinsko kršitev člana društva;

5. opozorilo članu društva, da se lahko zagovarja sam ali po pooblaščencu ali pa poda pisno izjavo.

 

(2) V disciplinskem postopku ni mogoče ugotavljati odgovornosti za disciplinske kršitve, ki niso vsebovane v sklepu o uvedbi disciplinskega postopka.

 

(3) Sklep o uvedbi disciplinskega postopka se vroči članu društva.

 

(4) Zoper sklep o uvedbi disciplinskega postopka ni posebne pritožbe.

 

 

 1.  člen

(zastaranje uvedbe disciplinskega postopka)

(1) Uvedba disciplinskega postopka za lažjo disciplinsko kršitev zastara v 1 mesecu od dneva, ko se je izvedelo za lažjo disciplinsko kršitev in storilca, oziroma v 2 mesecih od dneva, ko je bila lažja disciplinska kršitev storjena.

 

(2) Uvedba disciplinskega postopka za težjo disciplinsko kršitev zastara v 3 mesecih od dneva, ko se je izvedelo za težjo disciplinsko kršitev in storilca, oziroma v 6 mesecih od dneva, ko je bila težja disciplinska kršitev storjena.

 

(3) V primeru ponavljanja lažjih disciplinskih kršitev, ugotovljenih z dokončnim sklepom, uvedba disciplinskega postopka zastara v 6 mesecih od dneva, ko je zadnji disciplinski sklep postal dokončen.

 

 1. člen

(zastaranje vodenja disciplinskega postopka)

(1) Vodenje disciplinskega postopka za lažjo disciplinsko kršitev zastara v 3 mesecih od dneva, ko se je izvedelo za lažjo disciplinsko kršitev in storilca, oziroma v 6 mesecih od dneva, ko je bila lažja disciplinska kršitev storjena.

 

(2) Vodenje disciplinskega postopka za težjo disciplinsko kršitev zastara v 9 mesecih od dneva, ko se je izvedelo za težjo disciplinsko kršitev in storilca, oziroma v 18 mesecih od dneva, ko je bila težja disciplinska kršitev storjena.

 

(3) V primeru ponavljanja lažjih disciplinskih kršitev, ugotovljenih z dokončnim sklepom, vodenje disciplinskega postopka zastara v 18 mesecih od dneva, ko je zadnji disciplinski ukrep postal dokončen.

 

(4) Vodenje disciplinskega postopka v vsakem primeru zastara v 1 letu od dneva, ko se je izvedelo za disciplinsko kršitev.

 

 1. člen

(vabilo na obravnavo v disciplinskem postopku)

(1) O disciplinski odgovornosti člana društva lahko Disciplinska komisija odloči le na podlagi obravnave.

(2) Vabilo na obravnavo se vroči članu društva in predlagatelju.

(3) Med vročitvijo vabila na obravnavo članu društva in obravnavo mora preteči najmanj 8 dni.

(4) Vabilo na obravnavo v disciplinskem postopku mora vsebovati:

1. ime in priimek člana društva;

2. številko in datum sklepa o uvedbi disciplinskega postopka;

3. datum, kraj in čas obravnave;

4. opozorilo članu društva da se lahko zagovarja sam ali po pooblaščencu oziroma da  se mu obravnave ni treba udeležiti in da lahko poda pisno izjavo;

5. opozorilo članu društva, da se bo obravnava opravila tudi, če se obravnave ne bo udeležil sam ali njegov pooblaščenec in izostanka ne bo opravičil do začetka obravnave;

6. opozorilo na pravico do vpogleda v disciplinski spis.

(5) Vabilo drugim osebam (npr. pričam) mora vsebovati:

1. ime in priimek člana društva zoper katerega je uveden disciplinski postopek;

2. številka in datum sklepa o uvedbi disciplinskega postopka;

3. datum, kraj in čas obravnave;

4. svojstvo vabljenega.

 

 1. člen

(zagovor člana društva na obravnavi)

(1) Član društva se na obravnavi ni dolžan zagovarjati, vendar ga je Disciplinska komisija dolžna opozoriti, da lahko odloči o njegovi disciplinski odgovornosti tudi če se ne zagovarja.

(2) Po končanem zagovoru članu društva najprej postavlja vprašanja Disciplinska komisija, nato pa pooblaščenec člana društva.

(3) Član društva, ki se obravnave ne udeleži, lahko pošlje navedbe o dejstvih in dokazih v svojo korist v pisni obliki in jih Disciplinska komisija na obravnavi javno prebere.

 1. člen

(zaslišanje vabljenih na obravnavo)

(1) Vabljeni ne sme biti navzoč pri zaslišanju člana društva v disciplinskem postopku, niti pri zaslišanju drugega vabljenega, če sam še ni bil zaslišan.

(2) Član društva v disciplinskem postopku je navzoč pri zaslišanju vabljenih.

(3) Pred zaslišanjem Disciplinska komisija vabljenega opozori, da je dolžan govoriti resnico in da ne sme ničesar zamolčati, da pa lahko odkloni odgovor na posamezno vprašanje, ki bi njega ali njegove bližnje spravilo v hudo sramoto, precejšnjo premoženjsko škodo ali kazenski pregon.

(4) Po končanem zaslišanju vabljenemu najprej postavlja vprašanja Disciplinska komisija, nato član društva oziroma pooblaščenec organa društva, ki je predlagatelj disciplinskega postopka in na koncu član društva, ki je v postopku oziroma njegov pooblaščenec.

 1. člen

(zapisnik)

O vodenju obravnave v disciplinskem postopku se vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani senata Disciplinske komisije ter zapisnikar, če ni član Disciplinske komisije, član društva ter vabljeni, ki so bili zaslišani na obravnavi.

 

 1. člen

(odločitev o disciplinski odgovornosti)

(1) Pri odločanju Disciplinske komisije sme biti poleg članov senata Disciplinske komisije navzoč le še zapisnikar, ki o posvetovanju in glasovanju o disciplinski odgovornosti člana društva in o izbiri disciplinskega ukrepa, sestavi poseben zapisnik.

(2) Pri razglasitvi odločitve Disciplinske komisije so tako kot na obravnavi lahko prisotne le osebe, ki so prejele vabilo na obravnavo v disciplinskem postopku.

(3) V bolj zapletenih zadevah lahko Disciplinska komisija odloči, da bo sklep izdala pisno, in sicer najkasneje v 30 dneh od dne, ko je bila končana obravnava.

(4) Sklep o disciplinski odgovornosti vsebuje izrek, obrazložitev in pravni pouk.

(5) Disciplinska komisija mora sklep o disciplinski odgovornosti vročiti članu društva.

 1. člen

(odločitve Disciplinske komisije)

Disciplinska komisija lahko sprejme naslednji odločitvi:

1. sklep, s katerim ustavi disciplinski postopek ali

2. sklep, s katerim ugotovi, da je član društva odgovoren za disciplinsko kršitev in s katerim izreče ustrezen disciplinski ukrep.

 1. člen

(ustavitev postopka)

Disciplinski postopek se ustavi, če:

1. ni dokazano, da je član društva storil očitano disciplinsko kršitev;

2. Disciplinska komisija ugotovi, da je zastarala uvedba disciplinskega postopka ali da je zastaralo vodenje disciplinskega postopka;

3. Disciplinska komisija ugotovi, da dejanje, ki se članu društva v disciplinskem postopku očita, ni opredeljeno kot disciplinska kršitev;

4. Disciplinska komisija ugotovi, da ni podana disciplinska odgovornost člana društva;

5. je članu društva v času trajanja disciplinskega postopka prenehalo članstvo v društva.

 1. člen

(izbira disciplinskega ukrepa)

Pri izbiri disciplinskega ukrepa, ki ga izreka Disciplinska komisija, se upošteva:

1. stopnja odgovornosti člana društva v disciplinskem postopku,

2. stopnja krivde glede na to, ali je bila disciplinska kršitev storjena z naklepom ali iz malomarnosti,

3. teža nastalih posledic disciplinske kršitve,

4. olajševalne in oteževalne okoliščine,

5. podatek o tem, ali je član društva že prej storil disciplinsko kršitev, vrsta in teža disciplinske kršitve in izrečeni disciplinski ukrep, če disciplinska kršitev še ni bila izbrisana iz evidence.

 

 

V. PRAVNA SREDSTVA

 

 1. člen

(vsebina pritožbe)

(1) Zoper odločitev Disciplinske komisije se lahko pritožijo član društva, ki je bil v disciplinskem postopku ter predlagatelj.

(2) Pritožba se lahko vloži v 8 dneh od vročitve sklepa Disciplinske komisije.

(3) Pritožba mora obsegati:

1. navedbo sklepa Disciplinske komisije, zoper katerega se vlaga;

2. pritožbene razloge in obrazložitev;

3. podpis.

 

 1. člen

(pritožbeni razlogi)

(1) Sklep o disciplinski odgovornosti se lahko s pritožbo izpodbija zaradi:

1. zmotno ali nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja;

2. bistvenih kršitev pravil postopka;

3. zmotne uporabe materialnega prava.

(2) Upravni odbor društva preizkusi odločitev Disciplinske komisije v tistem delu, v katerem se izpodbija s pritožbo, po uradni dolžnosti pa vselej preveri obstoj morebitnih bistvenih kršitev pravil postopka in pravilnost uporabe materialnega prava.

 

 

 1. člen

(odločanje o pritožbi)

O pritožbi zoper odločitev Disciplinske komisije odloča Upravni odbor društva z večino glasov navzočih članov Upravnega odbora društva.

 

 1. člen

(odločitve Upravnega odbora društva)

(1) Upravni odbor društva lahko sprejme naslednje odločitve:

1. ugotovi, da je pritožba prepozna in jo zavrže;

2. ugotovi, da pritožba ni dovoljena in jo zavrže;

3. ugotovi, da pritožba ni utemeljena in potrdi sklep Disciplinske komisije;

4. ugotovi, da je pritožba utemeljena, ker je:

a) podana absolutna bistvena kršitev pravil postopka;

b) za pravilno ugotovitev dejanskega stanja je treba ugotoviti nova dejstva ali izvesti nove dokaze ali da je bilo zaradi zmotne uporabe materialnega prava dejansko stanje nepopolno ugotovljeno;

c) na podlagi obravnave ugotovil drugačno dejansko stanje kot je bilo ugotovljeno pred Disciplinsko komisijo oziroma da je Disciplinska komisija zmotno presodila listine ali posredno izvedene dokaze, njen sklep o disciplinski odgovornosti pa se opira samo na te dokaze oziroma da je Disciplinska komisija iz ugotovljenih dejstev nepravilno sklepala na obstoj drugih dejstev, sklep o disciplinski odgovornosti pa se opira na ta dejstva oziroma je ugotovil, da je Disciplinska komisija pravilno ugotovila dejansko stanje, da pa je zmotno uporabila materialno pravo.

(2) V primeru utemeljenosti pritožbe na podlagi točk a) in b) prejšnjega odstavka Upravni odbor društva razveljavi sklep Disciplinske komisije in ji zadevo vrne v ponovno obravnavanje in odločanje, v primeru utemeljenosti pritožbe na podlagi točke c) pa Upravni odbor društva spremeni sklep Disciplinske komisije.

 

 

VI. IZVRŠITEV SANKCIJ

 

 1. člen

(izvršitev disciplinskega ukrepa)

1) Disciplinski ukrep se izvrši po dokončnosti sklepa o disciplinski odgovornosti. Javni opomin se izvrši tako, da se objavi v sporočilu, ki ga društva pošlje vsem članom društva oziroma predsednik Disciplinske komisije seznani člane društva na Občnem zboru društva.

(2) Izvršitev disciplinskega ukrepa zastara v 2 mesecih od dneva dokončnosti sklepa o disciplinski odgovornosti.

(3) Dokončen disciplinski ukrep se vpiše v evidenco.

(4) Članu društva, ki v enem letu od dneva pravnomočnosti izreka disciplinskega ukrepa za lažjo kršitev oziroma v 2 letih od dneva pravnomočnosti izreka disciplinskega ukrepa za težjo kršitev ne stori nobene disciplinske kršitve, se disciplinski ukrep izbriše iz evidence in se šteje, da ni bil disciplinsko kaznovan.

 

VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

 1. člen

(prehodna določba)

Disciplinski postopek, ki se je začel pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nadaljuje po določbah tega pravilnika.

 

 

 1. člen

(končna določba)

 (2)Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani TŠD Vedrin – http://www.tsd-vedrin.si/

 

 

V Tomaški vasi, dne 9. 3. 2012

 

Predsednica TŠD Vedrin

Darja Merkač

Dodaj odgovor