Pravilnik o poslovanju

Na podlagi 19. člena Statuta Turistično športnega društva Vedrin, z dne 18. 3. 2011 je Občni zbor TŠD Vedrin na svoji seji dne 9. 3. 2012 sprejel

 

PAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU TŠD VEDRIN

 

 

1. UVODNE DOLOČBE PAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU TŠD VEDRIN

 

 1. člen

(vsebina urejanja)

S tem pravilnikom se ureja način vodenja in zagotavljanja podatkov o finančno materialnem poslovanju Turistično športnega društva Vedrin (v nadaljevanju: TŠD), določa način vodenja poslovnih knjig, način in rok za sprejemanje letnega poročila o poslovanju, temeljne poslovne knjige, pomožne poslovne knjige, sodila za razvrščanje splošnih stroškov na pridobitno in nepridobitno dejavnost, način določanja kontov in vsebina poročila o poslovanju.

 

2. NAČIN VODENJA POSLOVNIH KNJIG

 

 1. člen

(podatki o finančno materialnem poslovanju)

(1) Računovodstvo TŠD vodi in za pravilnost vodenja odgovarja blagajnik, ki ga imenuje Upravni odbor TŠD. Z blagajnikom se pisno opredelijo in dogovorijo obveznosti in odgovornosti.

(2) Blagajnik TŠD je odgovoren, da ažurno in strokovno izvaja naslednje naloge v računovodstvu:

 1. predlaga analitični kontni načrt TŠD, in njegove uskladitve z veljavnim »Kontnim okvirom za društva« objavljenim v Uradnem listu RS, Predsedniku TŠD;
 2. evidentira posamezne knjigovodske listine po internem kontnem okviru;
 3. zagotavlja fizični obseg evidentiranja poslovnih dogodkov;
 4. pravočasno zaključuje poslovne knjige in izpolnjuje zahtevane obrazce za AJPES;
 5. obračunava prispevke, davke, vključno z DDV, in druge zakonsko določene postave;
 6. obračunava pogodbe o delu;
 7. zagotavlja informacije predsedniku TŠD o višini izplačil v zvezi s »Povračili stroškov v zvezi z delom in drugimi prejemki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo«, ki jih določa veljavna uredba;
 8. izvaja računovodsko predračunavanje;
 9. pripravlja finančne projekcije in denarne tokove ter
 10. zagotavlja izvajanje drugih računovodskih opravil.

(3) Če se Upravni odbor TŠD odloči, da vodi poslovne knjige za TŠD druga pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost vodenja poslovnih knjig, predsednik TŠD s to osebo sklene pogodbo o vodenju poslovnih knjig ter v njej opredeli pravice, obveznosti in pristojnosti pogodbenih strank.

 

 1. člen

(vodenje poslovnih knjig)

(1) TŠD vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za svoje potrebe.

(2) TŠD opravlja, v skladu s svojim statutom, nepridobitno dejavnost.

 

 

 

 

 1. člen

(vrste poslovnih knjig)

(1) TŠD vodi temeljne poslovne knjige in pomožne poslovne knjige, ki kot analitična evidenca predstavljajo razčlenitev temeljnih kontov glavne knjige, v skladu z izbranim načinom dvostavnega vodenja poslovnih knjig in na podlagi knjigovodskih listin, kot to določa SRS 33.

(2) Temeljna poslovna knjiga je glavna knjiga.

(3) Pomožne poslovne knjige so:

 1. register opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev;
 2. analitična evidenca kupcev;
 3. analitična evidenca dobaviteljev;
 4. blagajna;
 5. materialno knjigovodstvo;
 6. evidence in obračun DDV.
 1. člen

(določanje kontov)

(1) Blagajnik pripravi analitični kontni načrt, v katerem upošteva, da mora TŠD zagotavljati ločene podatke za obračun pridobitne in nepridobitne dejavnosti. V okviru kontnega načrta mora zagotoviti tudi možnost ugotavljanja prihodkov in odhodkov v skladu s finančnim načrtom, ki ga za vsako koledarsko leto sprejme Občni zbor TŠD.

(2) Blagajnik je dolžan tekoče usklajevati analitični kontni načrt TŠD tako, da ustreza potrebam po izkazovanju poslovnega izida za zunanje in notranje uporabnike.

(3) Analitični kontni načrt odobri Predsednik TŠD za tekoče leto pred začetkom leta. Dopolnitve kontnega načrta se lahko pričnejo uporabljati, ko jih odobri Predsednik TŠD.

 

 1. člen

(poročilo o poslovanju)

(1) TŠD mora sestaviti poročilo za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu. Poročilo o poslovanju TŠD obsega:

 1. bilanco stanja s pojasnili;
 2. izkaz poslovnega izida s pojasnili;
 3. prilogo k izkazu poslovnega izida, ki prikazuje obseg pridobitne dejavnosti društva v obračunskem obdobju, s pojasnili, ter
 4. poročilo o poslovanju TŠD,

 

(2) Poročilo o poslovanju mora celovito prikazati vse aktivnosti, ki so bile izvedene v poslovnem letu v TŠD in imeti naslednjo vsebino:

 1. uvod;
 2. način uresničevanja namena in ciljev TŠD;
 3. vodenje evidenc in poslovnih knjig;
 4. delo organov TŠD;
 5. pregled izpolnitve programa dela;
 6. izvajanje operativne gasilske dejavnosti;
 7. varnost in zdravje pri delu;
 8. izvajanje pogodbe o opravljanju javne gasilske službe;
 9. premoženje TŠD;
 10. stanje v požarnem okolišu;
 11. izvajanje pridobitne dejavnosti;
 12. pregled izpolnitve finančnega načrta;
 13. sodelovanje TŠD z gasilsko zvezo, občino, drugimi društvi v kraju in krajani.

 

 1. člen

(prejemanje poročila o poslovanju)

(1) Poročilo o poslovanju TŠD pripravi Upravni odbor TŠD in ga predloži Občnemu zboru TŠD. Občni zbor TŠD pri obravnavi oceni, ali so organi TŠD delali zakonito, v okviru danih pooblastil, opravili naloge, ki so jim bile naložene s programom dela, in tako upravičili zaupanje. Občni zbor TŠD tudi oceni delovanje vseh članov TŠD, predvsem sodelovanje članov pri izvajanju programa dela, interes članov za aktivno delo v TŠD, predstavljanje TŠD v svojem požarnem rajonu in širši okolici, lojalnost članov ipd. Poročilo mora obsegati resnični prikaz premoženja in poslovanja TŠD. Ob statusnih spremembah oziroma prenehanju TŠD mora TŠD izdelati letno poročilo tudi med letom, po stanju na dan statusne spremembe ali prenehanja.

(2) Poročilo o poslovanju TŠD mora Občni zbor TŠD sprejeti pred njegovo oddajo na AJPES, to je najkasneje do 30. marca v tekočem letu za preteklo leto. Poročilo je veljavno sprejeto, če je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančno materialnim poslovanjem TŠD, ki mora obsegati zlasti ugotavljanje, ali so poslovne knjige vodene v skladu z računovodskim standardom za društva, ali je sestavljeno v skladu s predpisi in ali je omogoča ocenjevanje ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene nepridobitne dejavnosti TŠD.

 

3. IZPLAČILA MATERIALNIH STROŠKOV

 1. člen

(dnevnice)

(1) Dnevnice za službena potovanja v Republiki Sloveniji in tujini se plačuje za delo po posebnih zadolžitvah v zvezi z izvajanjem programa dela, po nalogu Predsednika TŠD.

(2) Za službeno potovanje v Republiki Sloveniji se višina dnevnice določa in usklajuje z uredbo Vlade o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. V času uveljavitve tega pravilnika, znaša dnevnica za službeno potovanje, ki traja:

1. nad 12 do 24 ur (t. i. cela dnevnica)          21,39 EUR;

2. nad 8 do 12 ur (t. i. polovična dnevnica)   10,68 EUR;

3. nad 6 do 8 ur (t. i. zmanjšana dnevnica)     7,45 EUR.

(3) Za službeno potovanje v tujini se višina dnevnice določi v odstotku od višine vsakokratnega veljavnega zneska, ki je za posamezno državo oziroma območje določen v predpisu Vlade Republike Slovenije, ki ureja povračila stroškov za službena potovanja v tujino, in znaša za službeno potovanje, ki traja:

1. nad 14 do 24 ur      90 %;

2. nad 8 do 14 ur        70 %;

3. nad 6 do 8 ur          20 %.

 1. člen

(potni stroški)

(1) Če predstavnik TŠD iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati službenega vozila ali javnega prevoza, zaradi službenih aktivnosti zunaj sedeža TŠD, mu pripada povračilo stroškov prevoza po kilometrini v skladu z veljavno zakonodajo za vsak polni kilometer razdalje med njegovim prebivališčem in mestom opravljanja dela.

(2) Stroški prevoza na službenem potovanju z javnimi prevoznimi sredstvi, se poravnajo do dejanske višine stroškov.

(3) Za povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se šteje tudi povračilo stroškov za takse (letališke takse, peronske karte in podobno), povračilo stroškov za gorivo, če se uporablja službeno vozilo, cestnine in parkirnine ter povračilo stroškov za prevoz in prenos stvari oziroma prtljage.

(4) Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se prizna le če je dokumentirano s potnim nalogom in z računi. Iz potnega naloga mora biti razvidna odobritev za posamezno vrsto prevoza.

 

 1. člen

(prenočevanje na službenem potovanju)

(1) Stroški prenočevanja na službenem potovanju se poravnajo do višine dejanskih stroškov za prenočevanje.

(2) Povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju se prizna le, če je dokumentirano s potnim nalogom in z računi.

(3) Če stroški prenočevanja na službenem potovanju v Republiki Sloveniji, ki traja nad 8 do 12 ur, vključujejo tudi plačilo zajtrka, se znesek dnevnice zmanjša za 15 %. Če stroški prenočevanja na službenem potovanju v Republiki Sloveniji, ki traja nad 12 do 24 ur, vključujejo tudi plačilo zajtrka, se znesek dnevnice zmanjša za 10 %.

(4) Če stroški prenočevanja na službenem potovanju v tujini, ki traja nad 8 do 14 ur, vključujejo tudi plačilo zajtrka, se znesek dnevnice zmanjša za 15 %. Če stroški prenočevanja na službenem potovanju v tujini, ki traja nad 14 do 24 ur, vključujejo tudi plačilo zajtrka, se znesek dnevnice zmanjša za 10 %.

 

 

4. KONČNA DOLOČBA

 1. člen

(končna določba)

 

(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani društva.

 

 

Predsednica TŠD Vedrin

Darja Merkač

Dodaj odgovor