Statut TŠD VEDRIN

Na podlagi 1., 8. in 9. člena Zakona o društvih  (Uradni list RS št. 61/2006, 13. 6. 2006 in 58/2009, 27. 7. 2009)  je ustanovni  zbor Turistično športnega društva Vedrin, dne 18. 3. 2011 sprejel sklep o ustanovitvi in naslednji

 

STATUT

TURISTIČNO ŠPORTNEGA DRUŠTVA VEDRIN

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

TURISTIČNO ŠPORTNO DRUŠTVO VEDRIN (v nadaljevanju društvo) – s sedežem v Tomaški vasi, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, je prostovoljno, samostojno, neprofitno društvo, v katerem se združujejo občani (v nadaljnjem besedilu: člani) z namenom in ciljem pospeševati turizem v vseh njegovih pojavnih oblikah. Društvo deluje na osnovi tega statuta in delovnega programa.

2. člen

Člani društva so pri svojem delu samostojni, upoštevati pa morajo odločitve in sklepe, ki jih sprejmejo organi društva.

 

Ime društva je: TURISTIČNO ŠPORTNO DRUŠTVO VEDRIN

 

3. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
Društvo deluje na območju Vaške skupnosti Turiška vas, ki obsega Tomaško vas, Turiško vas, Brda, Mislinjsko Dobravo in del Golavabuke.S
Društvo ima svoj pečat in znak.

Pečat je okrogle oblike s premerom 3 cm, z znakom v sredini in napisom ob zunanjem robu TURISTIČNO ŠPORTNO DRUŠTVO VEDRIN.

 

4. člen

Društvo se lahko združuje v občinske in območne zveze in organizacije, ki delujejo na področju turizma in športa.

5. člen

Delovanje društva je javno in je zagotovljeno:

  • s tem, da so seje organov društva javne,
  • s tem, da so na seje društvenih organov vabljeni novinarji,
  • z organiziranjem okroglih miz in tiskovnih konferenc,
  • s pošiljanjem vabil in gradiv,

 

  • s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni vsem članom društva,
  • z obveščanjem svojih članov in javnosti o svojem delu v sredstvih javnega obveščanja ali s posebnimi obvestili,

 

Za zagotovitev javnosti dela društva ter za dajanje informacij društva je odgovoren predsednik društva.

 

II. NAMEN IN CILJI DELOVANJA DRUŠTVA

6. člen

Namen društva je razvoj in pospeševanje turizma v kraju samem in v Sloveniji s promocijo kraja v širšem pomenu, promocijo VS Turiška vas, oživljanju starih običajev in navad, pripravi in organizaciji različnih prireditev s področja športa, rekreacije, pohodništva, izletništva, kulture in zabave.

Društvo vlaga napore v prepoznavnost vaških značilnosti kot je žagarstvo, mlinarstvo in ostalih kmečkih dejavnosti na ožjem in širšem področju svojega delovanja, značilnih za  ohranjanje kulturne dediščine in z urejanjem krajev.

Društvo zbira podatke iz zgodovine o dogodkih, znamenitih in znanih osebnostih, naravnih pojavih in značilnostih ter jih objavlja in promovira v svojih programih dela in obvestilih.

Društvo sodeluje z drugimi društvi doma in v tujini z namenom in ciljem zagotoviti celovito in kvalitetno prepoznavnostjo pokrajine z vsemi njenimi lastnostmi.

 

III. NALOGE DRUŠTVA

7.člen

Društvo opravlja naslednje naloge:

  • informacijsko dejavnost in vodniško dejavnost,
  • gostinskimi storitvami na prireditvah, ki jih organizira društvo,
  • prodajo izdelkov umetne in domače obrti, ki jih  izdelujejo člani društva,
  • izdaja in založba turistično informativnih edicij o kraju in o delu društva,
  • organizacija turističnih, kulturnih, športno rekreacijskih in drugih prireditev,
  • sodelovanje pri organizaciji turističnih, kulturnih, športno rekreacijskih, zabavnih in drugih prireditev ter manifestacij v organizaciji drugih društev in institucij v svojem kraju.
  • sodeluje pri imenovanju strokovnih komisij za ocenjevanje, usmerjanje, organiziranje in vodenje akcij ter tekmovanj med člani za urejanje in olepšavo krajev ter objektov,
  • dajanje pobud za razvijanje, oblikovanje in poenotenje turističnih obeležji,
  • vzpodbujanje usklajenega izdajanja vzgojne, strokovne turistične in ostale literature ter ediciji turistično propagandnega značaja,
  • opravljanje javnih pooblastil in koncesij s področja turizma,
  • varstvo okolja, naravne in kulturne dediščine ter negovanja ljudskih običajev,
  • sooblikovanje turistične ponudbe v kraju,
  • splošna propaganda in informacijska dejavnost.

 

Dobiček od te dejavnosti gre v društvene namene. Vse dejavnosti iz tega člena se smejo izvajati izključno v skladu s predpisi, ki urejajo področje posamezne gospodarske dejavnosti.

IV. ČLANSTVO

8. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva je državljan Republike Slovenije, ki izrazi željo postati član društva, podpiše izjavo, sprejme ta statut in plača članarino. Pristopno izjavo predloži upravnemu odboru.

Član društva je lahko tudi tuja fizična oseba, pod enakimi pogoji kot državljan Republike Slovenije.

 

9. člen

Vsakdo lahko postane član in deluje v društvu pod enakimi pogoji.

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti, pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član društva pokaže pri svojem delu, mu lahko upravni odbor prizna ustrezno nagrado.

 

10. člen

Častni član društva lahko postane vsak, ki ima posebne zasluge za razvoj društva in turizma. O imenovanju častnega člana društva odloča občni zbor na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki je imenovana za častnega člana ni član društva, nima pravice odločanja.

 

11. člen

Pravice članov društva so:

  • da so izvoljeni v organe društva,
  • da sodelujejo pri sprejemanju delovnih programov društva,
  • da sodelujejo pri vseh dejavnostih, ki jih organizira društvo,
  • da postavljajo organom društva vprašanja iz turistične problematike in dajejo predloge za njihovo reševanje,
  • da od organov društva na zahtevo dobijo pojasnila v zvezi z izpolnjevanjem društvenih nalog,
  • da vlagajo pritožbe v zvezi z delom društva na kateri koli organ društva,
  • da so deležni priznanj za svoje delovanje na področju športa in turizma,
  • da se poslužujejo ugodnosti, ki jih članom nudi društvo,
  • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

 

 

 

 

12. člen

Dolžnosti članov društva so:

  • da sodelujejo pri opravljanju društvenih nalog,
  • da pri društvenem delu spoštujejo in se ravnajo po tem statutu in sklepih organov društva,
  • da varujejo ugled društva,
  • da redno plačujejo članarino.

 

 

13. člen

 

Članstvo v društvu preneha:

  • s smrtjo,
  • z izstopom,
  • z izključitvijo,

 

Član izstopi iz društva, ko poda pismeno izjavo upravnemu odboru, da ne želi biti več član.

 

Enako kot pismena izjava iz prejšnjega odstavka tega člena, se za izstop šteje neplačevanje članarine dve leti zapored.

 

Član se izključi iz društva, če krši pravice in dolžnosti naštete v tem statutu in če zavestno ravna proti interesu in ugledu društva.

 

O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

Zoper sklep o izključitvi se član lahko pritoži v 15 dneh na občni zbor društva, ki dokončno odloča.

 

14. člen

 

Organi društva so:

 

–       občni zbor,

–       upravni odbor,

–       nadzorni odbor,

–       disciplinska komisija.

 

 

15. člen

 

OBČNI ZBOR

 

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani.

 

Občni zbor je lahko reden in izreden. Občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo  tretjine članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati občni zbor  v roku trideset dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor  izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim materialom. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi zaradi katere je bil sklican.

 

 

16. člen

 

O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 8 dni pred sklicem.

 

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih vsaj polovica vseh članov. Če občni zbor ni sklepčen se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj petina članov.

 

17. člen

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Kadar odloča o spremembah statuta društva ali kadar voli organe društva, mora za predlog glasovati najmanj dve tretjini navzočih članov. Glasovanje je praviloma javno, razen, če občni zbor ne odloči drugače.

 

18. člen

Občni zbor prične predsednik in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Občni zbor na predlog upravnega odbora ali najmanj petih članov izvoli še druge delovne organe občnega zbora ter določi zapisnikarja.

Na občnem zboru na katerem člani odločajo o novem vodstvu, oziroma , če je sklican izredni občni zbor, na katerem člani obravnavajo nezaupnico upravnemu odboru ali predsedniku, je predsednik dolžan predlagati delovno predsedstvo ali odstopiti vodenje občnega zbora članu Turističnega društva , ki ga z večinskim glasovanjem določijo člani občnega zbora.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in overovatelj.

 

19. člen

Občni zbor:

–       sklepa o dnevnem redu,

–       razpravlja o delu in poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora ter disciplinskega razsodišča,

–       sprejema delovne programe društva in daje smernice za njihovo uresničitev,

–       voli in razrešuje predsednika društva, ki je istočasno predsednik upravnega odbora,

–       voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča ter njih predsednike,

–       voli in razrešuje predstavnike društva za razne organizacije in zveze katerih član je društvo,

–       sprejema statut društva in druge akte ter njegove spremembe in dopolnitve,

–       odloča o pritožbah članov društva zoper sklepe upravnega odbora in disciplinskega razsodišča,

–       dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,

–       odloča o finančnih načrtih društva in zaključnem računu,

–       odloča o vključevanju društva v zvezo društev in druge organizacije,

–       odloča o vseh drugih zahtevah po predlogu upravnega odbora nadzornega odbora ter navzočih članov. O slednjem po tem, ko dobi mnenje upravnega odbora,

–       sklepa o prenehanju društva.

 

20. člen

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je organ društva, ki vodi delo, opravlja organizacijska, strokovno tehnična in finančno administrativna dela, ter med občnimi zbori po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru, suvereno odloča o vseh zadevah, razen o nakupu ali odtujitvi nepremičninskega premoženja društva.

 

21. člen

Upravni odbor šteje najmanj 7 (sedem) članov in je izvoljen za štiri leta. Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje upravnega odbora. Upravni odbor mora imeti seje po potrebi, najmanj vsake pol leta.

 

22. člen

Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:

–       sklicuje občni zbor društva in zanj pripravi poročila,

–       izvršuje sklepe občnega zbora,

–       predlaga zaključni račun in odloča o nakupu in prodaji premičnin,

–       skrbi za materialno finančno poslovanje in sredstva društva,

–       ustanavlja odbore, komisije in druga delovna telesa za izvrševanje posameznih nalog in imenuje njih člane,

–       imenuje tajnika društva in druge administrativne delavce,

–       imenuje člana upravnega odbora, ki v odsotnosti nadomešča predsednika,

–       odloča o upravljanju pridobitne dejavnosti društva,

–       odloča o vseh drugih društvenih zadevah v okviru določil tega statuta,

–       izdela in sprejme delovni program, predlaga zaključni račun in predlaga finančni načrt dohodkov in izdatkov društva za vsako leto,

–       usklajuje in usmerja delo sekcij društva v krajih kjer so ustanovljene,

–       sprejema dogovore in sporazume h katerim pristopa društvo,

–       razpravlja in odloča o vseh ostalih zahtevah, ki spadajo v pristojnost upravnega odbora, kakor tudi o zadevah, za katere ga s sklepom pooblasti občni zbor,

–       odloča o spremembah sedeža in naslova društva.

 

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik. Seje upravnega odbora so sklepčne, če je navzoča polovica članov upravnega odbora. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina prisotnih.

Če se v upravnem odboru izprazni mesto preden je članu potekel mandat, sme upravni odbor predlagati novega člana, vendar v mandatni dobi največ tri člane.

Predsednik skrbi za redno poslovanje upravnega odbora. Če je predsednik zadržan, ga nadomešča podpredsednik. O delu društva daje informacije javnosti ter pristojnim organom. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

 

23. člen

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih izvoli občni zbor za dobo štirih let. Predsednika izvolijo izmed sebe. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

24. člen

Naloga nadzornega odbora je spremljati delo vseh organov društva, ugotavljati zakonitosti sprejetih sklepov in stalno nadzorovati finančno in materialno poslovanje društva. Člani nadzornega odbora sodelujejo na sejah upravnega odbora, vendar brez pravice odločanja. O svojem delu in ugotovitvah poroča upravnemu odboru oz. občnemu zboru, kateremu tudi odgovarja za svoje delo. Nadzorni odbor poda tudi oceno, če so bili presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za delovanje društva.

 

25. člen

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor za štiri leta. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Disciplinsko razsodišče je za svoje delo odgovorno občnemu zboru. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. Disciplinska komisija je sklepčna, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

 

26. člen

Naloga disciplinske komisije je, da ugotavlja in obravnava disciplinske kršitve članov ter na osnovi ugotovitve kršitve izreka naslednje disciplinske ukrepe:

–             ustni opomin,

–             javni pismeni opomin,

–             izključitev iz društva.

 

27. člen

Za prekršek se smatra vsaka hujša kršitev tega statuta in drugih aktov društva ter vsako dejanje, ki prizadene ugled in interese društva.

Disciplinska komisija pri svojem delu ravna smiselno z določili zakona o kazenskem postopku in disciplinskega pravilnika.

Zoper izrečen ukrep disciplinske komisije se lahko prizadeti član pritoži v 15 dneh na občni zbor društva, ki o stvari dokončno odloči.

 

28. člen

PREDSEDNIK

Predsednik društva je izvoljen za štiri leta in zastopa društvo kot pravno osebo ter je odgovoren za zakonito delo društva.

Predsednik opravlja naloge društva, ki mu jih poveri na osnovi tega statuta občni zbor, kateremu je tudi odgovoren za celotno svoje delo v društvu.

Kot predsednik upravnega odbora sklicuje seje tega organa, pripravlja dnevne rede in vodi njegovo delo.

Predsednik društva sporoča spremembe sedeža in naslova pristojnim organom in organizacijam.

 

29. člen

Na predlog predsednika društva upravni odbor imenuje dva ali več podpredsednikov in tajnika društva, ki vodijo delo v posameznih dejavnostih društva, tajnik pa organizira in vodi strokovno delo društva, ter pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog.

Tajnika je mogoče zadolžiti tudi za delo in strokovno pomoč drugim organom društva ter delovnim telesom društva, ki jih za opravljanje posameznih nalog ustanovi in imenuje upravni odbor društva. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

 

30. člen

Če dela za društvo ne morejo opravljati funkcionarji društva in tajnik, lahko na predlog predsednika upravni odbor organizira posebno strokovno službo, ki jo vodi tajnik društva.

VI. MATERIALNO – FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

31. člen

Dohodki društva so:

  • članarina, ki jo plačujejo člani in simpatizerji društva,
  • dotacije fizičnih in pravnih oseb,
  • dohodki iz naslova materialnih pravic,
  • sredstva pridobljena iz javnih sredstev,
  • razni drugi prihodki, kot so darila, volila itd.

 

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti, ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustvarjeno. Vsaka delitev premoženja med člane društva je nična.

 

32. člen

Materialno – finančno poslovanje društva je urejeno v skladu z veljavnimi predpisi, tem statutom in odločitvami občnega zbora ter upravnega odbora društva.

 

33. člen

Dohodki in izdatki društva se za vsako koledarsko leto določijo s finančnim načrtom.

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik upravnega odbora in tajnik društva. Društvo ima žiro račun pri banki v Slovenj Gradcu.

Finančno in materialno poslovanje mara biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja in pravilnikom, s katerim društvo določi način in obliko materialno – finančnega poslovanja, ki mora biti v skladu s standardi za društva. Finančno in materialno poslovanje vodi blagajnik. Delo blagajnika je javno. Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

 

 

34. člen

Premoženje društva tvorijo vse nepremičnine in premičnine ter finančna sredstva, ki so last društva in so kot taka zapisana v ustreznih listinah, knjigovodski evidenci in društveni inventurni knjigi. Nalogodajalec za realizacijo dohodkov in izdatkov je predsednik v njegovi odsotnosti pa član, ki ga za to pooblasti upravni odbor. O nakupu in prodaji nepremičnin društva odloča s sklepom občni zbor oziroma o premičnem premoženju s sklepom upravni odbor.

 

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA

35. člen

Društvo preneha delovati:

–      s sklepom občnega zbora z večino prisotnih članov,

–      s sodno prepovedjo,

–      zaradi likvidacije, stečaja,

–      zaradi spojitve ali pripojitve drugemu društvu,

–      po samem zakonu.

 

36. člen

Če društvo preneha delovati, se v sklepu o prenehanju delovanja določi po dejavnosti sorodno društvo, zavod, ustanova ali druga nepridobitna pravna oseba s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti, prenese premoženje. Če takega društva ali pravne osebe ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost, kjer je sedež društva.

Če društvo ne odloči o prenosu premoženja, pripada po poravnavi vseh obveznosti, premoženje društva lokalni skupnosti, kjer je sedež društva.

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen

Za vse, kar v tem statutu ni določeno, se neposredno uporabljajo določila Zakona o društvih ter drugi veljavni predpisi Republike Slovenije.

 

 

 

38. člen

Za delo občnega zbora in ostalih organov se smiselno uporabljajo splošno znana in uveljavljena načela za delo organov društva, če tega ne določajo ta statut.

 

39. člen

Statut  je sprejel občni zbor Turistično športnega društva Vedrin na ustanovnem zboru dne   18. 3. 2011 in pričnejo veljati takoj.

 

 

Predsednica

Športno turističnega društva Vedrin

Darja Merkač

    

 

Dodaj odgovor