Občni zbor Verdinovcev -vabilo

TURISTIČNO ŠPORTNO DRUŠTVO VEDRIN

vabi vse svoje člane in goste na

VOLILNI OBČI ZBOR

v petek, 15. 03. 2019, ob 19. uri

v dvorano Gasilskega društva Golavabuka v Tomaško vas

 

Dnevni red :

 1. Otvoritev in pozdrav,
 2. izvolitev organov občnega zbora (delovnega predsednika, zapisnikarja, dva overovatelja zapisnika in dva člana verifikacijske komisije)
 3. Poročila o delovanju društva v letu 2018
 4. poročilo predsednice društva,
 5. poročilo blagajničarke,
 6. poročilo nadzornega odbora,
 7. poročilo verifikacijske komisije.
 8. Razprava na poročila,
 9. razrešitev dosedanjega vodstva in predstavnikov organov društva,
 10. izvedba volitev v organe društva (predsednik, upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija) za dobo 4-let,
 11. razglasitev rezultatov volitev,
 12. predstavitev programa dela za leto 2019,
 13. beseda gostov,

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut,po tem je občni zbor sklepčen, če je navzočih vsaj 1/5 članov.

Po uradnem delu občnega zbora sledi za vse prisotne pogostitev in druženje.

 

 

                                                                                Upravni odbor TŠD VEDRIN

Dodaj odgovor